A R T I K E L 1
A L G E M E E N

Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Definities Robbertsen Grafmonumenten is een bedrijf dat zich toelegt op de levering

van grafmonumenten. Voorkomende grondstoffen zijn; natuursteen, metaal, glas en hout.

Natuursteen: gesteente dat zonder menselijk ingrijpen is ontstaan en dat geen kunstmatige wijziging

heeft ondergaan in samenstelling of structuur. Hieronder wordt ook begrepen materiaal samengesteld

uit natuursteen en bindmiddelen. Natuurstenen bouwwerken: werken waarin natuursteen of

natuurstenen composieten zijn verwerkt. Leverancier: Robbertsen Grafmonumenten. Wederpartij: iedere

natuurlijke of rechtspersoon, die met een leverancier een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft

afgesloten. 1.2 Aanbiedingen door de leverancier, overeenkomsten tussen de leverancier en de

wederpartij en de uitvoering van die overeenkomsten worden beheerst door deze algemene

voorwaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van algemene en bijzondere voorwaarden of bedingen van de wederpartij

wordt hierbij uitdrukkelijk door de leverancier van de hand gewezen.

A R T I K E L 2
O F F E R T E S , O V E R E E N K O M S T E N

Artikel 2 OFFERTES, OVEREENKOMSTEN 2.1 Iedere offerte is een vrijblijvend aanbod en is slechts

een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de wederpartij. Het aanbod is geldig

gedurende de in de offerte genoemde termijn. Indien in de offerte geen termijn is genoemd, is het

aanbod geldig gedurende dertig dagen na afgifte van de offerte. Na het verstrijken van de termijn is

het vrijblijvende aanbod van rechtswege vervallen. 2.2 De overeenkomst (waaronder ook begrepen

wijzigingen en/of aanvullingen) komt pas tot stand wanneer de directie van de leverancier binnen acht

dagen na ontvangst van de opdracht tot levering, deze opdracht schriftelijk bevestigt. 2.3 Alle

gegevens die in de offerte zijn verwerkt mogen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de te

verstrekken of verstrekte opdracht.

A R T I K E L 3
P R I J Z E N

Artikel 3 PRIJZEN

3.1 De prijzen genoemd in de offerte en de overeenkomst zijn inclusief BTW, tenzij

anders vermeld.

A R T I K E L 4
M A T E R I A A L / K W A L I T E I T

Artikel 4 MATERIAAL/KWALITEIT 4.1 Natuursteen is een natuurproduct. Monsters van natuursteen

geven een indicatie van kleur en structuur, afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn

onvermijdelijk. 4.2 De leverancier is gehouden het in het monument te verwerken materiaal in kleur en

structuur zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. 4.3 Bij een dikte van het gebruikte materiaal tot en

met 5,0 cm is een afwijking van ten hoogste 2,0 mm toegestaan: bij een dikte van 6,0 tot en met 10,0

cm is de toegestane afwijking 3,0 mm en bij een dikte van meer dan 10,00 cm is de toegestane

afwijking 4,0 mm. 4.4 Rekening houdend met de natuurlijke gespleten vlakken is bij de levering van

kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar

beneden, van ten hoogste 50% toegestaan. 4.5 Kleine maatverschillen zijn toelaatbaar, mits de

afzonderlijke stukken onderling passen. 4.6 De wederpartij is niet gerechtigd de overeenkomst te

ontbinden op grond van verschillen in structuur en kleur. Evenmin kunnen deze verschillen aanleiding

zijn tot het betalen van schadevergoeding

.

A R T I K E L 4 A
B I J B E G R A V I N G E N

Artikel 4A BIJBEGRAVINGEN 4A.1 Alle werkzaamheden aan een grafmonument zijn in geval van

bijbegraven onder voorbehoud. 4A.2 Er is altijd kans op breuk. Niet zozeer granieten grafwerken maar

vooral bij oude hardstenen of kunststenen grafmonumenten is de kans op breuk erg groot. De

werkzaamheden (verwijderen en later terugplaatsen) zullen altijd met de grootste zorg worden

uitgevoerd. 4A.3 Robbertsen Grafmonumenten is hiervoor niet aansprakelijk. Herstel is altijd mogelijk en

eventuele meerkosten zullen altijd vooraf worden besproken.

A R T I K E L 5
L E V E R I N G E N L E V E R T I J D

Artikel 5 LEVERING EN LEVERTIJD 5.1 Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag

waarop de volledige gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht, in het bezit zijn van

de leverancier. 5.2 De opgegeven levertijden zijn nooit fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de leverancier schriftelijk door de wederpartij in

gebreke te worden gesteld, waarbij de leverancier een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na

te komen. De leverancier is bij overschrijding van de levertijd, behalve in geval van overmacht,

verplicht de schade van de wederpartij te vergoeden wanneer hem voor die te late levering volgens

de wet een verwijt kan worden gemaakt. 5.3 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de

wederpartij alleen dan het recht ontbinding van de overeenkomst in te roepen, nadat hij eerst

schriftelijk en aangetekend de leverancier heeft meegedeeld dat deze in verzuim is, waarbij de

leverancier een redelijke termijn wordt toegestaan om alsnog aan zijn leveringsverplichting te kunnen

voldoen. 5.4 Wanneer een grafmonument of delen daarvan als gevolg van het uitblijven van de

benodigde gegevens van de wederpartij niet kan of kunnen worden geleverd en langer dan zes

maanden moet worden opgeslagen is de wederpartij verplicht de kosten hiervan te vergoeden.

A R T I K E L 6
A A N S P R A K E L I J K H E I D

Artikel 6 AANSPRAKELIJKHEID 6.1 De leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt

door: onoordeelkundig

gebruik van de geleverde zaken door de wederpartij of door het gebruik

daarvan voor een ander doel dan waarvoor het, naar objectieve maatstaven, geschikt is; onzorgvuldig

gedrag van de wederpartij en/of diens personeel en/of andere door de wederpartij

ingeschakelde personen. 6.2 De leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de

wederpartij of derden, buiten de leverancier om, herstel of onderhoudswerkzaamheden verricht(en).

Evenmin aanvaardt de leverancier aansprakelijkheid wanneer zulke werkzaamheden in opdracht of

onder toezicht geschieden van een deskundige, die is aangesteld door de wederpartij of diens

opdrachtgever. 6.3 De aansprakelijkheid van de leverancier op grond van de overeenkomst is steeds

beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij uitkeert. Indien de verzekeringsmaatschappij

niet uitkeert dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de overeenkomst.

A R T I K E L 7
R E C L A M E S M E T B E T R E K K I N G T O T G E B R E K E N

Artikel 7 RECLAMES MET BETREKKING TOT GEBREKEN 7.1 Reclames met betrekking tot

uitwendig waarneembare gebreken moeten binnen acht dagen geschieden. 7.2 Na het verstrijken van de

termijn die worden bedoeld in het vorige lid van dit artikel wordt ervan uitgegaan dat de wederpartij

het geleverde heeft goedgekeurd. Reclames worden dan door de leverancier niet meer in

behandeling genomen.

A R T I K E L 8
E I G E N D O M S V O O R B E H O U D

Artikel 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD 8.1 De door de leverancier geleverde zaken blijven zijn

eigendom totdat de wederpartij volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 8.2 De

wederpartij geeft voor zover noodzakelijk een onherroepelijke volmacht aan de leverancier de

geleverde zaken te verwijderen voor de periode waarin de wederpartij in verzuim is.

A R T I K E L 9
B E T A L I N G

Artikel 9 BETALING 9.1 Tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt, moet de betaling

plaatsvinden binnen veertien dagen na factuurdatum, in de valuta zoals vermeld op de factuur. 9.2 De

leverancier kan eisen dat door de wederpartij een aanbetaling wordt gedaan. 9.3 Wanneer de

wederpartij het niet eens is met de inhoud van de factuur, dient hij dat binnen acht dagen na

factuurdatum schriftelijk aan de leverancier kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn

wordt de factuur geacht door de wederpartij zonder protest te zijn geaccepteerd. Korting en/of

schuldvergelijking is uitgesloten. 9.4 Wanneer niet is betaald binnen de in het eerste lid van dit artikel

vermelde termijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is nadere ingebrekestelling niet

vereist. Wederpartij is aan de leverancier een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het

openstaande bedrag. Ieder gedeelte van een maand geldt bij de berekening als een gehele maand.

9.5 De buitengerechtelijke kosten die de leverancier moet maken om zijn rechten uit de overeenkomst

af te dwingen, komen voor rekening van de wederpartij. Daaronder zijn ook begrepen incassokosten

en alle kosten van rechtskundige bijstand. De incassokosten worden berekend op basis van het

incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, dat geldt op het moment waarop het verzuim

intreedt, met een minimum van 225,00 euro. 9.6 De garantietermijn is een service welke geheel komt

te vervallen bij: niet betalen, incassoprocedure en gerechtelijke procedure. Men kan in geen geval

aanspraak maken op de garantiebepalingen. 9.7 Iedere betaling door de wederpartij dient primair om

de door hem verschuldigde vertragingsrente en de door de leverancier gemaakte invorderingskosten

te voldoen en wordt pas daarna in mindering gebracht op de openstaande vordering. 9.8 Zonder

nadere ingebrekestelling heeft de leverancier het recht alle openstaande vorderingen onmiddellijk

opeisbaar te laten zijn en/of de overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd het recht

schadevergoeding te vorderen, wanneer wederpartij: a. in staat van faillissement wordt verklaard of

surseance van betaling aangevraagd wordt of er beslag op een gedeelte of het geheel van zijn

vermogen wordt gelegd; b. komt te overlijden; c. een factuurbedrag of een gedeelte daarvan, inclusief

de plaatsingsrechten, niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet.

A R T I K E L 1 0
I N T E L L E C T U E L E E I G E N D O M

Artikel 10 INTELLECTUELE EIGENDOM 10.1 De constructietekeningen, schema’s, afbeeldingen,

beschrijvingen en dergelijke die bij de uitvoering van de opdracht zijn gebruikt, blijven eigendom van

de leverancier. Verveelvoudiging mag uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke toestemming van de

leverancier. 10.2 De wederpartij vrijwaart de leverancier voor aanspraken van derden in verband met

schending van hun auteurs,octrooi- of licentierecht of enig ander recht, in verband met door de

leverancier geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, wanneer de leverancier die rechten

geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen die de

leverancier door of namens de wederpartij bij de uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. natuurproduct. Verkleuring van het graniet kan optreden en is mede afhankelijk van de ligging van het

grafmonument, de weersomstandigheden en het onderhoud van de grafsteen. Natuurlijke

haarscheurtjes en putjes kunnen in de loop der jaren ontstaan.. 11.3 De teksten worden gestraald. De

garantie is vijf jaar op de ingekleurde tekst. Op liggende tekstplaten is de garantie drie jaar op het

inkleuren van de tekst.

A R T I K E L 1 1
G A R A N T I E

Artikel 11 GARANTIE 11.1 Garantie is twintig jaar op de fundering. 11.2 Graniet is natuursteen en dus

een natuurproduct. Verkleuring van het graniet kan optreden en is mede afhankelijk van de ligging

van het grafmonument, de weersomstandigheden en het onderhoud van de grafsteen. Natuurlijke

haarscheurtjes en putjes kunnen in de loop der jaren ontstaan. Spullen die kunnen roesten dienen

vermeden te worden. 11.3 De sokkel wordt in cement op de fundering geplaatst. De staande

letterplaat wordt hierop middels een dook pen en speciale lijm bevestigd. Deze bevestiging kan alle

extreme weersomstandigheden aan. Alleen door fysiek contact kan deze los komen. Schade hierdoor

ontstaan valt buiten de garantie. Wanneer de steen los staat kunt u dit zo spoedig mogelijk melden en

zullen wij deze als service weer bevestigen. 11.4 Bloempotten etcetera dienen regelmatig verzet te

worden om plekken te voorkomen. 11.5 De teksten worden gestraald. De garantie is vijf jaar op de

ingekleurde tekst. Op liggende tekstplaten is de garantie drie jaar op het inkleuren van de tekst.. 11.6

Werkzaamheden door derden aan het grafmonument doet de garantie komen te vervallen. 11.7

Eventuele gebreken dienen meteen te worden gemeld. 11.8 Zolang de betaling niet volledig is

voldaan kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie. 11.9 De grafsteen dient na behoren te

worden onderhouden.

A R T I K E L 1 2
G E S C H I L L E N

Artikel 12 GESCHILLEN 12.1 Deze algemene voorwaarden, de door de leverancier en de wederpartij

gesloten overeenkomsten evenals de uitvoering ervan, worden beheerst door het Nederlandse recht,

met uitzondering van de bepalingen van het Weense Koopverdrag en mogelijke toekomstige

internationale regelingen op het gebied van koop van roerende en lichamelijke zaken waarvan de

werking door partijen kan worden uitgesloten. 12.2 Alle geschillen die ontstaan tussen de leverancier

en de wederpartij over de totstandkoming, de uitvoering, de uitleg en de beëindiging van de

overeenkomst zullen worden beslecht door: a. bindend advies van de Geschillencommissie

Natuursteen volgens het daarvoor vastgestelde reglement; b. de bevoegde rechter Deze algemene

voorwaarden zijn opgemaakt in Zutphen op 15 september 2015.

VOORWAARDEN VOOR U EN VOOR ONS

Heldere afspraken.
De algemene voorwaarden zijn er om uw en onze belangen nog eens te onderbouwen zodat u achteraf niet voor onaangename verassingen komt te staan.

Robbertsen Grafmonumenten & Gedenktekens